გაეცანი გეოგრაფიას

აბიოტური ფაქტორები

აბიოტური ფაქტორები

არაცოცხალი გარემოს ფაქტორები (მოცემული ადგილის ჰავა - რელიეფი, წყალი, ნიადაგის მინერალური შედგენილობა და სხვ.), რაც აუცილებელია ცოცხალი ორგანიზმების არსებობისა და განვითარებისთვის