• ურბანიზაცია

  ურბანიზაცია

  ურბანიზაცია – ქალაქის როლის ზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რაც გამოი­ხატება ქალაქის მოსახლეობის ხვედრითი წილის ზრდით და ქალაქური ცხოვრების წესის ფართო გავრცელებით.

  ამ პროცესს ორი მახასიათებელი აქვს – რაოდენობრივი და თვისობრივი. რაოდენობრივი მახასიათებელია ურბანიზაციის დონე, რაც გვიჩვენებს ქალაქის მოსახლეობის ხვედრით წილს მოცემული ქვეყნის ან რეგიონის მთელ მოსახლეობაში. იგი პროცენტობით გამოისახება. თვისობრივი მახასიათებელი გვიჩვენებს, თუ რამდენად რეალურად არის წარმოდგენილი ქალაქური ცხოვრების წესი.

 • უნიტარული სახელმწიფოები

  უნიტარული სახელმწიფოები

  უნიტარული სახელმწიფო (ფრანგ. “უნიტერე” – ერთიანი) – ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის ფორმით ერთიანი სახელმწიფო, რომლის არც ერთ ნაწილს არავითარი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის სტატუსი არ გააჩნია. ასეთ სახელმწიფოებში არსებობს ერთიანი კონსტიტუცია, მოქალაქეობა, უმაღლესი ორგანოების ერთიანი სისტემა. უნიტარული ქვეყნებია: ფინეთი, საბერძნეთი, ისლანდია, შვედეთი, ჩეხეთი, ირლანდია, ირანი, სამხრეთ კორეა, სომხეთი და ა.შ. უნიტარულ სახელმწიფოთა შორის აღსანიშნავია ზოგიერთი ქვეყანა, რომელიც ხელისუფლების მმართველობის მაღალი დეცენტრალიზაციით ხასიათდება. მაგ.,ესპანეთი, უკრაინა, ფილიპინები, პალაუ და ა.შ.

  შენიშვნა: რუკაზე უნიტარული სახელმწიფოები ლურჯი ფერითაა აღნიშნული