გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ინდექსი

ინდექსი

სპეციალურად შექმნილი რაოდენობრივი მაჩვენებელია, რომელიც  კავშირს, ინდიკატორების კომბინაციას აღნიშნავს  და ამავე დროს გარკვეული ჰიპოთეზის შემოწმებისა და დასაბუთების საშუალებაა.  ინდექსის  მეშვეობით დგინდება დასაკვირვებელი ერთეულის მდგომარეობა სკალაზე. იგი რაღაც რიცხვია და არ შეიცავს საკვლევი ობიექტის თვისობრივ განსაზღვრებებს, ანუ თვისობრივად ვერ ახასიათებს შესასწავლ ობიქეტს.  ინდექსი მხოლოდ  გარკვეულწილად იძლევა თვისობრივი მახასიათებლის დაყვანის  საშუალებას რაოდენობრივ განსაზღვრულობაზე და ხასიათდება ტერმინებით: მეტი, ნაკლები, უფრო ძლიერი, უფრო სუსტი.